தீ

on Saturday, November 1, 2008

அரனும் நானும் ஒன்றே காண்க
அடைந்தவை கைபிடி மண்ணே காண்க
ஆதவன் உடுத்திய ஆடை காண்க
ஆணவம் தனக்கு உவமை காண்க

பாலினும் தூய்மை என்னில் காண்க
பாதை தெரிய ஒளியைக் காண்க
சீதை கற்பின் ஆயுதம் காண்க
சீற்றம் கொண்டால் அழிவைக் காண்க

உடம்பை இயக்கும் உயிரைக் காண்க
அதனைப் பொசுக்கும் எரியைக் காண்க
பூதம் ஐந்தில் ஒன்றைக் காண்க
புவியின் நடுவில் கொதிப்பவைக் காண்க

நீரைக் கொல்லும் என்னைக் காண்க
என்னைக் கொல்லும் நீரைக் காண்க
அடக்கி வைத்தால் உயர்வைக் காண்க
அழிக்க எடுத்தால் வீழ்ச்சி காண்க

----- தீன தயாளன்

1 comments:

gayathri said...

your imagination and love for the language are reflected in each and every word.kudos!!
keep up the good work.wish i had a tamizh font to post this comment,nevertheless i hope that good thoughts transcend barriers to make themselves heard....

hats off to you,deena!!